ติดต่อบริษัท

บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด

VTEC DECOR CO.,LTD.
สำนักงาน
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบริหารโครงการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายกฎหมาย

 0-2965-6310
 0-2965-6319
 www.vtec.co.th
 128 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 02-965-6310 ต่อ 105, 106
 02-965-6659
 hr@vtec.co.th

 02-965-6310 ต่อ 214, 311
 02-965-6061
 pur@vtec.co.th

 02-965-6310 ต่อ 219
 02-965-8960
 acc@vtec.co.th

 02-965-6310 ต่อ 223
 02-965-6317
 concenter@vtec.co.th

 02-965-6310 ต่อ 221
 02-965-6319
 fin@vtec.co.th

  02-965-6310 ต่อ 212, 215
  02-965-6062
  law@vtec.co.th

“สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลการบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณภาพในมาตรฐานที่คุณต้องการ”

CONTACT INFORMATION