อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ มจพ.ระยอง

โครงการอาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ มจพ.ระยอง
ประเภทงานโครงสร้าง
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
ปี2559