ACCOUNTING & FINANCE MANAGER

ACCOUNTING & FINANCE MANAGER

จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีรายวันต่างๆ
2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีต่างๆ และแบบภพ.30 รายเดือน
4 ตรวจสอบเอกสารต้นทุนงานโครงการของฝ่ายต้นทุน
5 ตรวจสอบความถูกต้องการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
6 ตรวจสอบการปรับปรุงรายการบัญชี ค้างรับ ค้างจ่าย จ่ายล่วงหน้า รับล่วงหน้ารายเดือน
7 จัดทำ work progress งานโครงการแต่ละเดือน
8 ปิดงบการเงินรายเดือนและประจำปี
9 จัดทำ work progress งานโครงการ
10 ปิดต้นทุนงานโครงการ และจัดทำ งบการเงิน งบกระแสเงินสด
11 เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน
12 จัดทำ ภงด.51 ภงด.50
13 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
14. ศึกษาและติดตามข่าวสารด้านบัญชี สรรพากรและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในงาน
คุณสมบัติ
– เพศ หญิง อายุ 35-45 ปี
– วุฒิฯ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
– มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ด้านบัญชี, กฎหมายภาษี, ด้านการเงิน
– มีทักษะด้านการวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการระบบบัญชีต้นทุน การปิดงบบัญชี
– มีทักษะในการวางแผนภาษี
– การบริหารจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
– มีภาวะผู้นำ, การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
– มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบครอบ
– หากมีประสบการณ์งานบัญชีด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถในการใช้โปรแกรม พจมาน2 มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
VTEC DECOR CO.,LTD.
128 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
Tel.0-2965-6310-8 ต่อ105 / Mobile.085-902-7117
E-mail hr@vtec.co.th

    ONLINE APPLICATION

    PLEASE COMPLETE YOUR INFORMATION
    Leave a Reply